Kobujutsu de Kochinda

Grand Maitre Seyu Nakamura

Kyoshi  9. Dan

Kochinda Cho - Yaese - Okinawa

 

Kobujutsu de Kochinda

 

Grand Maître Seyu Nakamura